KONKURSY I PRZETARGI

15.022022

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, środków dezynfekujących, drobnego sprzętu medycznego, materiałów stomatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach nr.: SGZOZ.ZP.262.1.2022

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA01.022022

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, środków dezynfekujących, drobnego sprzętu medycznego, materiałów stomatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA18.062021

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach zaprasza do składania ofert w postępowaniu: ODŚWIEŻENIE I KONSERWACJA ŚCIAN POMIESZCZEŃ W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W MORAWICY Nr SPZOZ.271.2.2021

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA16.062021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROWADZONYM W TRYBIE PRZEWIDZIANYM DLA POSTĘPOWAŃ O WARTOŚCI DO 130 000,00 zł

pobierz PDF27MAJA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI POLEGAJĄCE NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ ZLECENIODAWCY

I. Informacje o Zamawiającym
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach, z siedzibą w Liszkach, Liszki 427, 32-060 Liszki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007485, posiadającym nr NIP 9441856901 oraz nr REGON 357102310, reprezentowaną przez: Barbara Czech –Dyrektor SPZOZ w Liszkach zwanego w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne udzielane jest w procedurze przewidzianej dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.

III. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z możliwością przedłużenia umowy na kolejne dwa lata. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia umowy o świadczenie usług na podstawie aneksu do umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU LISZKI.ODT

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY LISZKI.DOC

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYKAZ OSÓB.DOCX

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKAZ USŁUG.ODT

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR UMOWA.ODT

27MAJA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI POLEGAJĄCE NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ ZLECENIODAWCY

I. Informacje o Zamawiającym
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach, z siedzibą w Liszkach, Liszki 427, 32-060 Liszki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007485, posiadającym nr NIP 9441856901 oraz nr REGON 357102310, reprezentowaną przez: Barbara Czech –Dyrektor SPZOZ w Liszkach zwanego w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne udzielane jest w procedurze przewidzianej dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.

III. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z możliwością przedłużenia umowy na kolejne dwa lata. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia umowy o świadczenie usług na podstawie aneksu do umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU LISZKI.ODT

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY LISZKI.DOC

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYKAZ OSÓB.DOCX

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKAZ USŁUG.ODT

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR UMOWA.ODT

Skip to content