INNE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POZ

Andrzej Wolano
Lic. piel.
Pielęgniarz POZ w środowisku nauczania i wychowania

Harmonogram pracy:
Poniedziałek, czwartek, piątek – 8.00 – 15.00
obejmuje opieką szkoły w miejscowości:
LISZKI, KRYSPINÓW, JEZIORZANY.

RAFAŁ WYDMAŃSKI
Lic. piel.
St. piel. środowiska nauczania i wychowania
Harmonogram pracy – 7.30 – 15.00
obejmuje opieką szkoły w miejscowości:
BALICE , BRZOSKWINIA, KASZÓW – NR 1, KASZÓW – NR 2 , MORAWICA, RĄCZNA.

EWA KOWALIK
St. piel. środowiska nauczania i wychowania
Harmonogram pracy – 7.30 – 15.05
obejmuje opieką szkoły w miejscowości:
PIEKARY LO, Piekary SP, CZUŁÓW, MNIKÓW, CHOLERZYN

Zakres świadczeń pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
( medycyna szkolna) w szkołach na terenie gminy.

1. Profilaktyczna opieka na uczniami.
Wspiera rodziców lub pełnoletnich uczniów w organizacji korzystania z:
• profilaktycznych badań lekarskich,
• testów przesiewowych (wykonywanie i interpretowanie )
• przeglądów stomatologicznych
• szczepień ochronnych

2. Aktywizuje działania dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia, uczestniczy w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania:
• uczestniczy w zebraniach z rodzicami, rady rodziców w celu omówienia powyższych zagadnień.

3. Prowadzi u uczniów szkół podstawowych grupową profilaktykę fluorkową (fluoryzacja)

4. Współpracuje z osobami i instytucjami sprawującymi opiekę nad uczniem :
• lekarzami
• rodzicami,
• nauczycielami,
• pedagogami,
• dyrektorem szkoły,
• władzami samorządowymi

5. Przekazuje informacje rodzicom w zakresie:
• stanu zdrowia i rozwoju psychofizycznego ucznia,
• terminów i zakresie udzielania świadczeń,
• możliwości i sposobie kontaktowania się w sprawach związanych z opieką medyczną.

6. Czuwa nad realizacją zaleceń lekarza POZ oraz lekarza dentysty.
7. Sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, przewlekle chorym, z innymi problemami zdrowotnymi. Ściśle współpracuje z lekarzem, rodzicami, dyrektorem i innymi pracownikami szkoły w tym zakresie.
8. Udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
9. W stanach nagłego zagrożenia życia, podczas przewożenia ucznia karetką pogotowia, pielęgniarka lub higienistka może towarzyszyć dziecku w drodze do szpitala i w szpitalu – do czasu przybycia rodziców (decyzję o obecności pielęgniarki lub higienistki w czasie transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego)
10. Harmonogram pracy pielęgniarki szkolnej w konkretnej szkole tworzony jest w oparciu o przekazane informacje dotyczące ilości uczniów, uczęszczających w roku szkolnym do danej placówki.
11. Pielęgniarka lub higienistka szkolna ma obowiązek przekazywać informacje dotyczące zdrowia uczniów w sposób zapewniający zachowanie tajemnicy i gwarancję praw ucznia jako pacjenta.
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole, a w przypadku braku gabinetu na terenie szkoły, w miejscu określonym w umowie o udzielanie tego rodzaju świadczeń.

Podstawa prawna; (Ustawa z 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotne nad uczniami, Dz. U.2019 poz. 1087)

Ewa Jaskiernia Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Tel: 513 166 131

Imię i nazwiskoDni tygodniaPraca w gabinecieWizyty domowe

EWA JASKIERNIA

spec. w dziedz. piel.rodzinnego

 

PONIEDZIAŁEK09.00-10.00 i 16.00-17.0008.00-09.00, 10.00-12.00 i 17.00-18.00
WTOREK09.00-10.00 i 16.00-17.0008.00-09.00, 10.00-12.00 i 17.00-18.00
ŚRODA09.00-10.00 i 16.00-17.0008.00-09.00, 10.00-12.00 i 17.00-18.00
CZWARTEK09.00-10.00 i 16.00-17.0008.00-09.00, 10.00-12.00 i 17.00-18.00
PIĄTEK09.00-10.00 i 16.00-17.0008.00-09.00, 10.00-12.00 i 17.00-18.00

Pielęgniarka POZ udziela świadczeń w środowisku pacjenta poza godzinami pracy w gab.: 08.00-18.00, od poniedziałki do piątku
tel. 12 256 37 51, 513 166 131

Katarzyna Zielińska-Kaczor
Lic. położnictwa
Położna środowiskowo rodzinna

Tel: 510 979 084

GABINET POŁOŻNEJ POZ – Przychodnia w Liszkach pokój nr 12, I piętro czynny


Imię i nazwisko Dni tygodnia Praca w gabinecie Wizyty domowe

Katarzyna Zielińska – Kaczor


położna POZ

 

PONIEDZIAŁEK 13.00-14.00 10.25-13.00 i 14.00-18.00
WTOREK 08.00-09.00 09.00-15.35
ŚRODA 15.00-16.30 10.25-15.00 i 16.30-18.00
CZWARTEK 08.00-12.00 12.00-15.35
PIĄTEK 08.00-09.00 09.00-15.35
Skip to content