Ważne dla pacjentów

I. OPIEKA SPRAWOWANA PRZEZ LEKARZA POZ (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA).

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują:
• świadczenia lekarza POZ udzielane w gabinecie (badania, porady lekarskie, wystawienie recepty),
• świadczenia udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta (w przypadkach uzasadnionych medycznie),
• bezpłatne badania diagnostyczne – decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz.

Pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem e-rejestracji lub osób trzecich.
• W przypadkach uzasadnionych medycznie świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.
• W schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenia leków), świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
• W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany w deklaracji) świadczeniodawcy POZ mającego podpisaną umowę z NFZ.
• Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.
• Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. • Lekarz POZ uprawniony jest do wystawienia:
– skierowania na kolonoskopię i gastroskopię (pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą ww. badania), – skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ, – skierowania do opieki długoterminowej, – zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny i inne); zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ, – zlecenia na transport sanitarny

II. ZASADY REALIZACJI TRANSPORTU W RAMACH OPIEKI POZ

Transport sanitarny jest realizowany w oparciu o art. 41 ust. i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), który stanowi:
Świadczenia transportu sanitarnego w POZ są realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1. Przewóz pacjenta środkiem transportu sanitarnego (ambulansem) realizowany na podstawie zlecenia lekarza POZ obejmuje:

• transport z miejsca zamieszkania (pobytu) do najbliższego świadczeniodawcy – poradni specjalistycznej, także z powrotem do miejsca zamieszkania: pierwszorazowa wizyta z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego,
• przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym (do szpitala, zakładu opiekuńczo-leczniczego, domu opieki)
• przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), celem wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest pacjent i z powrotem,
• przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

2. Transport sanitarny w celu zachowania ciągłości leczenia prowadzonego przez lekarza POZ
• Skierowanie pacjenta do lekarza specjalisty na pierwszą wizytę w poradni specjalistycznej, poradni stomatologicznej, ginekologicznej itp. – skierowanie na transport sanitarny wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Po objęciu opieką pacjenta przez poradnię specjalistyczną – skierowanie na transport sanitarny wydaje świadczeniodawca, który kontynuuje dalsze leczenie specjalistyczne – czyli lekarz poradni specjalistycznej w tym także poradni rehabilitacyjnej (kwalifikacja do transportu musi uwzględniać dysfunkcję narządu ruchu).

3. Transport sanitarny po leczeniu szpitalnym
W sytuacji gdy pacjent zostaje przekazany bezpośrednio po wypisie ze szpitala celem dalszego leczenia do innego oddziału lub wypisany do domu, zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz wypisujący pacjenta ze szpitala, a koszty transportu ponosi szpital kierujący (kwalifikacja do transportu musi uwzględniać dysfunkcję narządu ruchu).

4. Transport sanitarny finansowany w części ze środków publicznych przez pacjenta
Gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W takim przypadku transport sanitarny zostanie sfinansowany w 40% ze środków publicznych, a w 60% ze środków własnych pacjenta.
Rodzaj niesprawności ubezpieczonego określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego dokonując wpisu w dokumentacji medycznej oraz wydaje zlecenie na przewóz.

III. BADANIA W RAMACH KWALIFIKACJI PACJENTÓW DO LECZENIA SZPITALNEGO, ZABIEGU OPERACYJNEGO I LECZENIA W PORADNI SPECJALISTYCZNEJ

• Każdy zakład opieki zdrowotnej w przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje, w tym m. in. kwalifikację anestezjologiczną, określenie grupy krwi pacjenta i inne, niezbędne do hospitalizacji zwłaszcza wykonania zabiegu. Pacjent nie może być odsyłany ze szpitala do lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty w celu wypisania skierowania i wykonania dodatkowych badań. Powyższe badania szpital kwalifikując pacjenta do zabiegu/ hospitalizacji jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, wskazując również miejsce wykonania w swoich punktach pobrań.

• Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może ponownie wydać skierowania na badania, które zostały zlecone przez szpital w ramach działalności zakładu, w którym jest zatrudniony. Koszt badań wówczas ponosi SPZOZ, a powinien szpital kwalifikujący do zabiegu. Niektóre badania np. grupa krwi, HIV, HCV zlecone w ramach kwalifikacji do zabiegu i wykonane w szpitalu dla pacjenta są refundowane (bezpłatne), natomiast zlecone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza rodzinnego nie podlegają refundacji i pacjent może je wykonać tylko za odpłatnością np. w punkcie pobrań SPZOZ.

• Badania zlecone przez poradnię specjalistyczną w trakcie kontynuacji leczenia powinny być wykonane w miejscu wskazanym przez poradnię, nie mogą być wykonane w punkcie pobrań w Liszkach. Punkty pobrań w Liszkach i w Morawicy funkcjonują w określonych godzinach i ze względu na ograniczenie czasowe nie możemy wykonać pobrań materiału zleconych przez wszystkie inne podmioty. W tym przypadku lekarz POZ również nie może wydać ponownie skierowania na badania zlecone przez poradnię specjalistyczną (przepisać tych badań w ramach POZ) co byłoby równoznaczne z pokryciem kosztów badań ze środków SPZOZ.

• Natomiast do obowiązków lekarza POZ, który kieruje po raz pierwszy pacjenta do poradni specjalistycznej należy wystawienie skierowania i zlecenie wykonania badań, jakie wymagane są w danej poradni.

IV. KIEDY WEZWAĆ POGOTOWIE?

Wezwanie pogotowia jest konieczne, gdy zagrożone jest zdrowie i życie człowieka. Jednak zdarza się, że zespół ratownictwa medycznego zostaje wezwany do przypadków nie uzasadnionych medycznie, w których leczenie powinno być podjęte przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni lub w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej. Poniżej znajduje się szczegółowy opis sytuacji, w których koniczne będzie wezwanie pogotowia.

Pogotowie należy wezwać, gdy mamy do czynienia z następującymi sytuacjami:
• utrata przytomności
• zaburzenia świadomości
• wypadki komunikacyjne
• drgawki
• nagły, ostry ból w klatce piersiowej i zaburzenia rytmu serca
• nasilona duszność
• nagły ostry ból brzucha
• uporczywe wymioty zwłaszcza z domieszką krwi
• masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, masywny krwotok z dróg rodnych
• gwałtownie postępujący poród
• ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
• zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
• rozległe oparzenia
• udar cieplny
• wyziębienie organizmu
• porażenie prądem
• podtopienie lub utonięcie
• agresja spowodowana chorobą psychiczną
• dokonana próba samobójcza
• upadek z dużej wysokości
• rozległa rana, będąca efektem urazu

V. KIEDY UDAĆ SIĘ PO POMOC DO PLACÓWEK NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 00 do 8 00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Wybór miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest dowolny bez względu na miejsce zamieszkania pacjenta lub pobytu (w każdej przychodni, która udziela takiej pomocy) co oznacza, że to pacjent decyduje o wyborze placówki. W ramach nocnej i świątecznej opieki dla mieszkańców gminy Liszki wizyty lekarza, iniekcje wykonywane przez pielęgniarkę w środowisku zamieszkania pacjenta należy zgłaszać pod numer telefonu w Radziszowie tel. 12 346 16 84. Do placówek nocnej i świątecznej opieki udajemy się w przypadku:
• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub istotnego uszczerbku zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie (L4).

 

Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach

 

Opracowano na podstawie Rozp. Min. Zdr. z dnia 12 sierpnia 20202 r., Dz. U. poz. 1395

 • 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) osoba udzielająca teleporady – lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ;

2) świadczeniodawca POZ – świadczeniodawca, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172) w tym przypadku jest to SPZOZ w Liszkach.

3) teleporada – świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

 

 • TELEPORADA jest jednym z narzędzi udzielania świadczeń gwarantowanych oprócz wizyty osobistej w placówce medycznej, wizyty domowej – w środowisku zamieszkania pacjenta (jeśli występują wskazania medyczne).
 • Wprowadzone porady przez telefon – teleporady w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem nadal obowiązują i są realizowane w SPZOZ.

Przypominamy:

że pacjenci zgłaszający się do przychodni w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia przyjmowani byli i nadal są w trybie pilnym czyli bez uprzedniej teleporady.

Każdy Pacjent podczas teleporady informowany jest:

 • O zapewnieniu poufności, bezpieczeństwa podczas realizacji teleporady i przesyłania cyfrowej dokumentacji medycznej, a także o konieczności potwierdzenia tożsamości;
 • Pacjenci dzwoniący do przychodni informowani są, że wizyta może  odbyć się w formie teleporady. Wizyta osobista  w przychodni odbywa się w przypadku gdy pacjentowi nie można pomóc zdalnie i jest wyznaczona przez lekarza na określoną godzinę.
 • W ramach świadczeń lekarza, pielęgniarki, położnej POZ udostępniamy informację o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym: w miejscu wykonywania świadczeń, czyli w placówkach SPZOZ i na stronie internetowej przychodnialiszki.pl oraz na żądanie pacjenta również telefonicznie, mailowo.
 • Teleporad udziela personel medyczny (wskazany powyżej) za pomocą systemów łączności; telefony stacjonarne, komórkowe, maili;
 • Termin realizacji teleporady Pacjent może ustalić osobiście, telefonicznie, elektronicznie za pośrednictwem podanych adresów mailowych oraz poprzez osoby trzecie. Każdy pacjent ma prawo do uzyskania wizyty recepturowej (wypisanie recept), osobistej, wizyty domowej w uzasadnionych medycznie przypadkach

 

W ramach tepelorady pacjenci mogą uzyskać:

 • E-RECEPTĘ, E-SKIEROWANIE, E-ZLECENIE NA WYROBY MEDYCZNE, E-ZWOLNIENIE LEKARSKIE w przypadku choroby. Lekarze również przeprowadzają konsultację wyników badań (laboratoryjnych, obrazowych-RTG, USG).
 • Każda teleporada zawsze poprzedzona jest weryfikacją tożsamości Pacjenta:

Pracownicy placówki w celu prawidłowej weryfikacji mogą zadać kilka pytań kontrolnych a Pacjent zobligowany jest do udzielenia odpowiedzi na stawiane pytania dotyczące jego tożsamości.

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz. U., poz 1395 z dnia 14 sierpnia 2020 r.)

potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz:

 1. a) na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, lub
 2. b) po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady, lub
 3. c) przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście   lub w sposób określony w art.  

             20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346,

             568 i 695);

 

 • Pracownicy podczas rejestracji przeprowadzają ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem

            SARS CoV -2.

 • Wnioski na e-recepty, wnioski na środki pomocnicze przyjmujemy drogą elektroniczną:

           erecepta@przychodnialiszki.pl. erecepta.morawica@przychodnialiszki  sgzoz@przychodnialiszki.pl

W niektórych przypadkach wnioski można włożyć do zabezpieczonej skrzynki umieszczonej przy wejściu do przychodni lub złożyć osobiście lub przez osoby trzecie w rejestracji.

 • Na wniosku na e-receptę należy napisać dane: imię i nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu, nazwy leków i ilość opakowań/sztuk.
 • Kody recept (czterocyfrowy numer)  Pacjent otrzymuje na telefon komórkowy. Jeżeli do kontaktu podany jest numer tel. stacjonarnego pracownicy oddzwaniają i po uprzedniej weryfikacji tożsamości przekazują kod. Pacjent posiadający IKP -Internetowe Konto Pacjenta informację otrzymuje automatycznie.

 Zachęcamy Państwa do zakładania IKP na stronie https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

 • W trakcie teleporady Pacjent może uzyskać również e-skierowanie (czterocyfrowy numer), który przesyłany jest w analogiczny sposób jak e- recepty lub do 31 grudnia w formie papierowej i odebrać w rejestracji SPZOZ,
 • Skrzynka pocztowa (maile) na bieżąco jest weryfikowana. Wszystkie informacje, sprawy przekazywane są do realizacji.
 • Do udzielania porady przez telefon udostępnione zostały dodatkowe telefony komórkowe, z których korzystają lekarze udzielający teleporad , aby nie blokować linii stacjonarnych i tak już znacznie przeciążonych.
 • Czas porady telemedycznej uzależniony jest od rodzaju zgłaszanego problemu i może trwać od 5 do 40 min a nawet dłużej. Zdarza się, że lekarz kontaktuje się z pacjentem kilka razy w jednej sprawie, jeżeli jest to niezbędne w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu diagnostycznego. Czas teleporady wydłuża się w przypadkach kiedy lekarze często zmuszeni są do oddzwaniania kilka razy do jednego pacjenta z powodu nie odbieranych telefonów!

Pacjent oczekujący na teleporadę ma obowiązek odebrać telefon w czasie przewidzianym na odbycie teleporady,

– w kreślonych godzinach.  Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie po trzykrotnej próbie nawiązania kontaktu przez lekarza skutkuje anulowaniem teleporady.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 sierpnia 2020 r.  § 3. , ust. 1, pkt d, e ) Wówczas pacjent powinien podjąć telefoniczną lub mailową próbę kontaktu z przychodnią w celu ustalenia innego terminu teleporady, wyjaśnienia przyczyny braku kontaktu a w sprawach zdrowotnych pilnych pacjent lub opiekun powinien telefonicznie lub mailowo poinformować lekarza;

 • W pierwszej kolejności w ramach teleporad obsługiwani są Pacjencji zgłaszający się w pilnych przypadkach – lekarze kontaktują się w pierwszej kolejności. Taki przypadek jest zwykle zaleceniem do wyznaczenia osobistej wizytę w poradni.
 • Wszystkie teleporady realizowane są w danym dniu, na bieżąco. W wyjątkowych przypadkach realizacja następuje w dniu następnym i pacjent jest poinformowany o zmianie terminu.
 • Realizacja zamówień na recepty może być wydłużona nawet do 5 dni, ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia, ogromną ilość porad telemedycznych i osobistych szczególnie przy zmniejszonej obsadzie personelu medycznego, który niejednokrotnie przebywa na kwarantannie, izolacji.
 • Lekarz POZ w ramach teleporady może również wypisać e-skierowania na badania diagnostyczne; USG, RTG, laboratoryjne, konieczne do diagnostyki w ramach POZ oraz skierowania do poradni specjalistycznych w celu dalszej diagnostyki specjalistycznej.
 • Lekarz POZ może kontynuować leczenie i wypisywać zdalnie leki zlecone przez lekarza poradni specjalistycznej, refundowane na podstawie zaświadczenia, które pacjent otrzymuje w poradni specjalistycznej. Zaświadczenie należy dostarczyć do lekarza POZ mailowo, osobiście, które zostanie włączone do dokumentacji medycznej pacjenta i stanowi podstawę do kontynuacji leczenia farmakologicznego zwłaszcza lakami, które są refundowane w ramach leczenia specjalistycznego.
 • Lekarz może zdalnie także wystawić zwolnienie lekarskie tylko w uzasadnionym przypadku medycznym- osobie chorej.
 • Teleporad udzielają również: pielęgniarka środ. rodzinna i położna środ. rodzinna przy SPZOZ. Pacjent może kontaktować się za pośrednictwem telefonów i adresów mailowych. Poza tym Pacjent może zgłosić się bezpośrednio w gabinecie pielęgniarki i położnej POZ w godzinach funkcjonowania gabinetów lub po uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.
 • Teleporady udzielane są z zapewnieniem poufności – jest to gabinet lekarski. Osoby nieuprawnione nie mają dostępu do przekazywanych informacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • Pacjent może przekazywać informacje dotyczące stanu zdrowia, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowanych przez świadczeniodawcę – SPZOZ ( elektronicznie za pośrednictwem maili, skanu w wykonanego w przychodni po osobistym dostarczeniu dokumentacji). Wdrożone rozwiązania techniczno organizacyjne służące transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej zapewniają ich integralność, bezpieczeństwo oraz ochronę przed:

–  nieuprawnionym wykorzystaniem

– przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem

– nieuprawnionym ich ujawnieniem lub dostępem;

 • Korzystanie z teleporady przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie w jego dokumentacji medycznej informacji i wypowiedzi przez niego udzielonych w ramach wizyty zdalnej z lekarzem w SPZOZ.
 • W przypadku problemów technicznych w nawiązaniu połączenia, niezależnych od świadczeniodawcy podczas teleporady ( awaria urządzeń lub systemów komunikacji) Pacjent zobowiązany jest poczekać na ponowne połączenie z lekarzem SP ZOZ,  nie wykonując w tym czasie innych połączeń i nie blokować linii do ponownego  do kontaktu.
 • SPZOZ nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, uniemożliwiające nawiązanie połączenia i kontynuację teleporady nie występującej po stronie SP ZOZ. Podejmowana będzie próba ponownego połączenia z Pacjentem.
 • Odwołanie teleporady ze strony SP ZOZ, zobowiązuje do ustalenia i zaproponowania Pacjentowi innego dogodnego terminu na zrealizowanie porady zdalnej.
 • Mając na względzie dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z koronawirusem, pracownik rejestracji informuje Pacjenta poprzez sms, telefonicznie o ewentualnej zmianie terminu udzielenia świadczenia, niezwłocznie gdy termin ten będzie musiał być zmieniony albo ryzyko konieczności zmiany terminu zaistnieje.
 • W przypadku posiadania przez Pacjenta niesprawnego urządzenia służącego do komunikacji z lekarzem wyłączną odpowiedzialność za uniemożliwienie kontaktu ponosi Pacjent.

DANE OSOBOWE

 • Dane osobowe podawane przez Pacjentów przy rejestracji i realizacji teleporady, przetwarzane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach, 32-060 Liszki zwany (administratorem danych).
 • Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia teleporady w SPZOZ przetwarzają dane osobowe w celu zrealizowania teleporady.
 • SPZOZ w Liszkach przetwarza dane osobowe również w innych celach w przypadku wyrażenia przez Pacjenta zgody;
 • Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania w przypadku dokumentacji medycznej, której podlega teleporada oraz zaleceń z niej wynikających.
 • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie internetowej przychodnialiszki.pl w zakładce RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TELEPORAD

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – „RODO” (Dz. Urz. UE L Nr  119 z  04.05.2016), informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przy realizacji teleporady jest Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Liszkach, 32-060 Liszki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach wyznaczył Inspektora Ochrony  Danych Osobowych Dorota Marek z którym można kontaktować się w

każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod adresem mailowym: odo.dmarek@onet.pl lub wysyłając pismo na adres: Samodzielny Publiczny

Za kład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Liszkach, ul. Św. Jana Kantego 13, 32-060 Liszki ;

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 realizacji Teleporady – porady specjalistycznej, udzielanej przez lekarza SPZOZ w Liszkach, której kontakt między  Pacjentem a Lekarzem odbywa się za pośrednictwem

połączenia telefonicznego lub innych narzędzi teleinformatycznych, z możliwością nagrywania ich przebiegu;

Pani/Pana dane medyczne przekazane w trakcie rozmowy, przetwarzane są w oparciu o wyrażoną zgodę, zostaną  zarejestrowane w Pani/Pana dokumentacji medycznej

prowadzonej przez SP ZOZ w Liszkach;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w SPZOZ w Liszkach  ( art. 29 ustawy                                              z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych);

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  016 r.;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z teleporady;

PRZYCHODNIA w LISZKACH – podstawowa opieka zdrowotna w godz. 8.00 – 18.00

PRZYCHODNIA w LISZKACH – podstawowa opieka zdrowotna w godz. 8.00 – 18.00
Tel: 12 306 75 99, 12 306 70 77, 514 765 780 12 256 37 51 – UDOSTĘPNIONY OD GODZ. 10.00
Wniosek na e-recepty: erecepta@przychodnialiszki.pl
Pielęgniarka środ. rodzinna tel: 513 166 131
Położna środ. rodzinna tel: 510 979 084
Specjalistyczna opieka zdrowotna: Poradnia ginekologiczna: 12 280 64 05 (w godz. pracy poradni)

Ze względu na dużą ilość połączeń wprowadzony został system kolejkowy w oczekiwaniu na rozmowę

PRZYCHODNIA w MORAWICY – podstawowa opieka zdrowotna w godz. 8.00 – 18.00
Tel: 12 285 64 50, 507 007 231, 660 590 348 – dodatkowy numer
Wniosek na e-recepty: erecepta.morawica@przychodnialiszki.pl

W ramach TELEPORADY Pacjent uzyskuje: e-receptę, poradę lekarską z zaleceniami, e-zwolnienie w przypadkach uzasadnionych (dotyczy osób chorych). Zdalnie lekarz może zweryfikować wyniki badań, również przesłane na adres e-mail, wypisać pilne skierowanie lub zaprosić na osobistą wizytę w przychodni w celu przeprowadzenia badania.

W przypadku zagrożenia życia i zdrowia pacjenta wizyty są realizowane bez uprzedniej teleporady!

Okres oczekiwania na realizację zamówień na recepty wydłuża się (2-4 dni),
ze względu na dużą ilość TELEPORAD oraz składanych wniosków na e-recepty
Ważne!
Jeśli masz objawy: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku, miałeś kontakt z osobą zakażoną, podejrzewasz u siebie zakażenie COVID- 19 – ZADZWOŃ!

 • skontaktuj się w ramach TELEPORADY z lekarzem POZ, który przeprowadzi wywiad i poinformuje o dalszym postępowaniu
  lub zadzwoń pod numer 800 190 590 – bezpłatna infolinia NFZ czynna całą dobę
 • lub całodobową infolinię dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115
 • lub wyślij wiadomość na adres e-mail: ep@pssekrakow.pl, – przypadku problemów z dodzwonieniem się
 • Dodatkowy kontakt w sprawie SARS-COV-2/COVID-19:

Kontakt dla osób, które uzyskały dodatni wynik wymazu w kierunku SARS-CoV-2: adres e-mail: plus@pssekrakow.pl

Skip to content