STRATEGIA SPZOZ

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach jest podmiotem, którego organem tworzącym jest – Gmina Liszki (Uchwałą Rady Gminy Liszki Nr XII/11Ż199 z dnia 18.11.1999 r. w Sprawie utworzenia Samodzielnego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Liszkach).

Działalność SPZOZ ma na celu zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom gminy Liszki, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Realizuje zadania wynikające ze Statutu i Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ, na podstawie kontraktów z NFZ. Aby skutecznie działać na rynku usług zdrowotnych, niezbędne było przyjęcie strategii funkcjonowania i rozwoju na kolejne lata, w której określone zostały misja, wizja oraz realne i mierzalne cele do zrealizowania, warunkujące efektywne funkcjonowanie podmiotu.

DZIAŁALNOŚĆ SPZOZ W LISZKACH OBEJMUJE ZAKRES:

1. Podstawowej opieki zdrowotnej
• wykonywana w warunkach ambulatoryjnych (w przychodni w Liszkach i Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Morawicy)
• w środowisku zamieszkania pacjenta (wizyty domowe w uzasadnionych medycznie przypadkach)
• w środowisku nauczania i wychowania (medycyna szkolna realizowana w 14 szkołach na terenie gminy)
• świadczeń położnej POZ w poradni i w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy

2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej
• ginekologii i położnictwa
• stomatologii

3. Promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

MISJA SPZOZ

W kierunku zdrowia, realizując najważniejszy cel – zachowanie i przywracanie zdrowia oraz satysfakcja Pacjenta.

Nasza wizja: Być postrzeganym na rynku usług medycznych jako podmiot:
• przyjazny dla Pacjenta o relatywnie nowoczesnej infrastrukturze medycznej i informatycznej, w którym praca może być przywilejem
• zapewniający opiekę na najwyższym poziomie, szeroki zakres usług, w tym także specjalistycznych, świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną
• promujący zdrowie, realizujący zadania w zakresie profilaktyki
• dostosowujący działalność do potrzeb otoczenia, oferujący również świadczenia specjalistyczne komercyjne, nie finansowane ze środków publicznych;

NASZE WARTOŚCI

Naszą największą wartością jest człowiek
– zdrowie i życie człowieka dla którego świadczymy usługi

 

 

CELE STRATEGICZNE:

• Stabilny i zrównoważony rozwój SPZOZ jako cel nadrzędny wpisany w Politykę Jakości w odniesieniu do potrzeb, wymagań i oczekiwań pacjentów, uwzględniający zmienność otoczenia i zmienność systemu ochrony zdrowia
• Osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku usług medycznych, dostosowanie infrastruktury medycznej, informatycznej do wysokich standardów w ochronie zdrowia
• Konsekwentna realizacja zadań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki

Nasze złożenia strategiczne chcemy realizować poprzez:
• zapewnienie wysokiej jakości i kompleksowości usług medycznych, świadczonych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, kwalifikacjami i doświadczeniem personelu
• rozszerzenie działalności:
-wprowadzenie dodatkowych wysokiej jakości usług profilaktycznych, diagnostycznych, specjalistycznych (w zakresie kardiologii, chirurgii naczyniowej, diabetologii, przygotowanie infrastruktury – 2020 r – 2022)
• dążenie do poprawy w zakresie organizacji udzielanych świadczeń, systematyczne monitorowanie jakości usług, poziomu zadowolenia pacjentów z usług zgodnie z procedurami wdrażanej Polityki Jakości
• budowanie kultury organizacyjnej opartej na fundamencie wypracowanych wspólnych wartości, przekonań, pozytywnego klimatu w relacjach międzyludzkich
• modernizację infrastruktury medycznej w SPZOZ – zaopatrzenie w nowoczesny sprzęt, zapewniający bezpieczeństwo, komfort pacjentom, a także wysoki standard pracy personelu (kontynuacja wyposażenia gabinetu stomatologicznego – 2020/2021 r., pracowni USG – 2019/2020 r.)
• dalszy rozwój i rozbudowę infrastruktury informatycznej na podstawie wdrożonego już procesu informatyzacji
• rozszerzenie i dostosowanie zakresu stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej (e-recepty, e-diagnostyka, e-dokumentacja – 2019/2020)
• wdrażanie działań i procedur optymalnego bezpieczeństwa danych osobowych, medycznych
• wdrażanie programów profilaktycznych i rozszerzenie współpracy w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej z firmami realizującymi programy profilaktyczne – organizacja akcji profilaktycznych dla społeczności lokalnej
• pozyskiwanie środków unijnych w ramach dotacji przeznaczonych dla sektora ochrony zdrowia na doposażenie gabinetów
• kształcenie i rozwój pracowników poprzez regularne spotkania i szkolenia wewnętrzne, a także stałe podnoszenie kwalifikacji personelu w szkoleniach zewnętrznych, pozyskiwanie środków na ten cel
• występowanie do NFZ o zwiększenie świadczeń już objętych umową, na które jest znaczące zapotrzebowanie w zakresie podstawowej opieki medycznej, a przede wszystkim stomatologicznych,
ginekologiczno-położniczych – (2019-2021 r.)
• wprowadzenie dodatkowych świadczeń specjalistycznych komercyjnych nie finansowanych ze środków publicznych, w formie ustawowo dostępnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
• podjęcie działań w zakresie dodania miejsc świadczenia usług w ramach uzyskanych dodatkowych kontraktów (2020/2021 r)
• przygotowanie jednostki do uzyskania certyfikatu Jakości (2020/2021 r.), zapewnienia środków finansowych na wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

PODSUMOWANIE:

Polityka Jakości to część strategii, która określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości, jest deklaracją, że dążymy do spełnienia oczekiwań pacjentów i jesteśmy podmiotem godnym zaufania. W naszym zakładzie, chcemy prowadzić działalność ukierunkowaną na świadczenie usług medycznych, zapewniających najwyższy standard, dostępność, nowoczesność, czego rezultatem będzie satysfakcja Pacjentów. Poprzez wdrożenie Polityki Jakości chcemy umacniać nasz pozytywny wizerunek. Wyznaczona strategia stanowi istotny element rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach i uwzględnia planowanie średnioterminowe (kilka miesięcy do roku) i długoterminowe (2-5 lat). Wypełnienie naszej misji, osiągnięcie celów strategicznych będzie dla nas wyzwaniem, ich realizacja będzie możliwa przy zaangażowaniu zarówno zarządzających jednostką jak i pracowników zakładu udzielających świadczeń, którzy zobowiązani są do wykazywania inicjatywy w zakresie poprawy i doskonalenia udzielnych świadczeń oraz procesów wdrażanej strategii. Nie bez znaczenia będzie efektywna współpraca z Radą Społeczną przy SPZOZ i Radą Gminy Liszki. Aby konsekwentnie realizować określone zadania, będą potrzebne dodatkowe środki, które zamierzamy uzyskać w ramach dotacji przeznaczonych dla ochrony zdrowia (środki unijne) oraz z działalności komercyjnej zakładu.

Skip to content