WAŻNE DLA PACJENTÓW

I. OPIEKA SPRAWOWANA PRZEZ LEKARZA POZ (podstawowa opieka zdrowotna).

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują:
• świadczenia lekarza POZ udzielane w gabinecie (badania, porady lekarskie, wystawienie recepty),
• świadczenia udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta (w przypadkach uzasadnionych medycznie),
• bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz.

Pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem e-rejestracji lub osób trzecich.
• W przypadkach uzasadnionych medycznie świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.
• W schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenia leków), świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
• W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany w deklaracji) świadczeniodawcy POZ mającego podpisaną umowę z NFZ.
• Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.
• Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. • Lekarz POZ uprawniony jest do wystawienia:
- skierowania na kolonoskopię i gastroskopię (pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą ww. badania), - skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ, - skierowania do opieki długoterminowej, - zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny i inne); zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ, - zlecenia na transport sanitarny

II. ZASADY REALIZACJI TRANSPORTU W RAMACH OPIEKI POZ

Transport sanitarny jest realizowany w oparciu o art. 41 ust. i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), który stanowi:
Świadczenia transportu sanitarnego w POZ są realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1. Przewóz pacjenta środkiem transportu sanitarnego (ambulansem) realizowany na podstawie zlecenia lekarza POZ obejmuje:

• transport z miejsca zamieszkania (pobytu) do najbliższego świadczeniodawcy – poradni specjalistycznej, także z powrotem do miejsca zamieszkania: pierwszorazowa wizyta z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego,
• przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym (do szpitala, zakładu opiekuńczo-leczniczego, domu opieki)
• przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), celem wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest pacjent i z powrotem,
• przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

2. Transport sanitarny w celu zachowania ciągłości leczenia prowadzonego przez lekarza POZ
• Skierowanie pacjenta do lekarza specjalisty na pierwszą wizytę w poradni specjalistycznej, poradni stomatologicznej, ginekologicznej itp. - skierowanie na transport sanitarny wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Po objęciu opieką pacjenta przez poradnię specjalistyczną - skierowanie na transport sanitarny wydaje świadczeniodawca, który kontynuuje dalsze leczenie specjalistyczne – czyli lekarz poradni specjalistycznej w tym także poradni rehabilitacyjnej (kwalifikacja do transportu musi uwzględniać dysfunkcję narządu ruchu).

3. Transport sanitarny po leczeniu szpitalnym
W sytuacji gdy pacjent zostaje przekazany bezpośrednio po wypisie ze szpitala celem dalszego leczenia do innego oddziału lub wypisany do domu, zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz wypisujący pacjenta ze szpitala, a koszty transportu ponosi szpital kierujący (kwalifikacja do transportu musi uwzględniać dysfunkcję narządu ruchu).

4. Transport sanitarny finansowany w części ze środków publicznych przez pacjenta
Gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W takim przypadku transport sanitarny zostanie sfinansowany w 40% ze środków publicznych, a w 60% ze środków własnych pacjenta.
Rodzaj niesprawności ubezpieczonego określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego dokonując wpisu w dokumentacji medycznej oraz wydaje zlecenie na przewóz.

III. BADANIA W RAMACH KWALIFIKACJI PACJENTÓW DO LECZENIA SZPITALNEGO, ZABIEGU OPERACYJNEGO I LECZENIA W PORADNI SPECJALISTYCZNEJ

• Każdy zakład opieki zdrowotnej w przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje, w tym m. in. kwalifikację anestezjologiczną, określenie grupy krwi pacjenta i inne, niezbędne do hospitalizacji zwłaszcza wykonania zabiegu. Pacjent nie może być odsyłany ze szpitala do lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty w celu wypisania skierowania i wykonania dodatkowych badań. Powyższe badania szpital kwalifikując pacjenta do zabiegu/ hospitalizacji jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, wskazując również miejsce wykonania w swoich punktach pobrań.

• Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może ponownie wydać skierowania na badania, które zostały zlecone przez szpital w ramach działalności zakładu, w którym jest zatrudniony. Koszt badań wówczas ponosi SPZOZ, a powinien szpital kwalifikujący do zabiegu. Niektóre badania np. grupa krwi, HIV, HCV zlecone w ramach kwalifikacji do zabiegu i wykonane w szpitalu dla pacjenta są refundowane (bezpłatne), natomiast zlecone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza rodzinnego nie podlegają refundacji i pacjent może je wykonać tylko za odpłatnością np. w punkcie pobrań SPZOZ.

• Badania zlecone przez poradnię specjalistyczną w trakcie kontynuacji leczenia powinny być wykonane w miejscu wskazanym przez poradnię, nie mogą być wykonane w punkcie pobrań w Liszkach. Punkty pobrań w Liszkach i w Morawicy funkcjonują w określonych godzinach i ze względu na ograniczenie czasowe nie możemy wykonać pobrań materiału zleconych przez wszystkie inne podmioty. W tym przypadku lekarz POZ również nie może wydać ponownie skierowania na badania zlecone przez poradnię specjalistyczną (przepisać tych badań w ramach POZ) co byłoby równoznaczne z pokryciem kosztów badań ze środków SPZOZ.

• Natomiast do obowiązków lekarza POZ, który kieruje po raz pierwszy pacjenta do poradni specjalistycznej należy wystawienie skierowania i zlecenie wykonania badań, jakie wymagane są w danej poradni.

IV. KIEDY WEZWAĆ POGOTOWIE?

Wezwanie pogotowia jest konieczne, gdy zagrożone jest zdrowie i życie człowieka. Jednak zdarza się, że zespół ratownictwa medycznego zostaje wezwany do przypadków nie uzasadnionych medycznie, w których leczenie powinno być podjęte przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni lub w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej. Poniżej znajduje się szczegółowy opis sytuacji, w których koniczne będzie wezwanie pogotowia.

Pogotowie należy wezwać, gdy mamy do czynienia z następującymi sytuacjami:
• utrata przytomności
• zaburzenia świadomości
• wypadki komunikacyjne
• drgawki
• nagły, ostry ból w klatce piersiowej i zaburzenia rytmu serca
• nasilona duszność
• nagły ostry ból brzucha
• uporczywe wymioty zwłaszcza z domieszką krwi
• masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, masywny krwotok z dróg rodnych
• gwałtownie postępujący poród
• ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
• zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
• rozległe oparzenia
• udar cieplny
• wyziębienie organizmu
• porażenie prądem
• podtopienie lub utonięcie
• agresja spowodowana chorobą psychiczną
• dokonana próba samobójcza
• upadek z dużej wysokości
• rozległa rana, będąca efektem urazu

V. KIEDY UDAĆ SIĘ PO POMOC DO PLACÓWEK NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 00 do 8 00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Wybór miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest dowolny bez względu na miejsce zamieszkania pacjenta lub pobytu (w każdej przychodni, która udziela takiej pomocy) co oznacza, że to pacjent decyduje o wyborze placówki. W ramach nocnej i świątecznej opieki dla mieszkańców gminy Liszki wizyty lekarza, iniekcje wykonywane przez pielęgniarkę w środowisku zamieszkania pacjenta należy zgłaszać pod numer telefonu w Radziszowie tel. 12 346 16 84. Do placówek nocnej i świątecznej opieki udajemy się w przypadku:
• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub istotnego uszczerbku zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie (L4).