Ochrona danych osobowych

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż

1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Liszkach 427, 32-060 Liszki

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: odo.dmarek@onet.pl

3. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane o stanie zdrowia zalicza się do szczególnej kategorii danych.

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Każdy pacjent ma prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
- ich sprostowania lub zaktualizowania na podstawie art. 16 RODO
- usunięcia danych „bycia zapomnianym” na podstawie art. 17 RODO
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
- przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO (zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa).
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na podstawie art. 17 b RODO, jeżeli nie ma podstawy prawnej na dalsze przetwarzanie.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Liszkach 427, Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Podanie dodatkowych danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne. Podanie tych danych ułatwi nam kontakt z Państwem.

Klauzula informacyjna dla monitoringu

1) Administratorem systemu monitoringu jest (Nazwa / adres Administratora)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo.dmarek@onet.pl
3) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym 3a) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa
4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania
7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Sposób wprowadzenia
Wywieszka przy wejściu lub na terenie obiektu monitorowanego