KONKURSY

27 maja

Ogłoszenie o zamówieniu usługi polegające na obsłudze informatycznej Zleceniodawcy

I. Informacje o Zamawiającym
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach, z siedzibą w Liszkach, Liszki 427, 32-060 Liszki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007485, posiadającym nr NIP 9441856901 oraz nr REGON 357102310, reprezentowaną przez: Barbara Czech –Dyrektor SPZOZ w Liszkach zwanego w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne udzielane jest w procedurze przewidzianej dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.

III. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z możliwością przedłużenia umowy na kolejne dwa lata. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia umowy o świadczenie usług na podstawie aneksu do umowy.

Załączniki:

Ogloszenie o zamowieniu Liszki.odt

Załącznik nr 1 - Formularz oferty Liszki.doc

Załącznik nr 2 - Wykaz osób.docx

Załącznik nr 3 - Wykaz usług.odt

Załącznik nr 4 - Wzór umowa.odt